صفحه آرشیو

دانشکده اهل بیت علیهم السلام

دانشکده اهل بیت علیهم السلام

دانشکده اهل بیت علیهم السلام یکی از مأموریتهای اساسی دانشگاه اصفهان در نقش آفرینی پنجاه سال آتی برای مرجعیت در علوم انسانی آن هم در چار چوب معرفت نبوی گسترش دانش در حوزه علوم انسانی است. بدیهی است پرداختن به چنین حوزه ای مستلزم همکاری های…