صفحه آرشیو

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشگاه ادیان و مذاهب تاریخ تاسیس ۱۳۸۴ کشور مکان استقرار ایران-قم هیئت موسس هیئت مؤسس دانشگاه ادیان و مذاهب بر اساس مصوبه شماره ۵۵۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۴ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری عبارتند از…