صفحه آرشیو

دانشگاه مونستر

مرکز الهیات اسلامی

مرکز الهیات اسلامی توسط دانشگاه مونستر در ۱ اکتبر ۲۰۱۱ تاسیس شد. این مرکز نمایانگر یک گروه دانشگاهی مختص به الهیات اسلامی و آموزش مذهب اسلامی است که CIT را به تنها موسسه علمی-اسلامی در تمام نوردراین-وستفالن، پرجمعیت ترین ایالت فدرال…