مرکز الهیات اسلامی
۰۱ آبان ۱۳۹۶

مرکز الهیات اسلامی توسط دانشگاه مونستر در ۱ اکتبر ۲۰۱۱ تاسیس شد. این مرکز نمایانگر یک گروه دانشگاهی مختص به الهیات اسلامی و آموزش مذهب اسلامی است که CIT را به تنها موسسه علمی-اسلامی  در تمام نوردراین-وستفالن، پرجمعیت ترین ایالت فدرال آلمان تبدیل کرده است. هدف این مرکز مطالعه افزایش اعتقادات مذهبی در آلمان و […]