صفحه آرشیو

دایره اسلامی آمریکای شمالی

دایره اسلامی آمریکای شمالی

دایره اسلامی آمریکای شمالی (ICNA) در سپتامبر ۱۹۶۸ در پاسخ به نیاز رو به رشد برای یک جامعه اسلامی حمایتگر در شمال آمریکا تاسیس شد. این سازمان در ابتدا بر آموزش اعضا آن در مورد اسلام، هدفمند بودن با پایبندی به ارزش های اسلامی در میان…