صفحه آرشیو

دبیرخانه شورای دین پژوهان کشور

دبیرخانه شورای دین پژوهان کشور

دبیرخانه شورای دین پژوهان کشور تاریخ تاسیس ۱۳۷۸ کشور مکان استقرار ایران-قم اعضا هیئت مدیره آیت پیمان عضو و مدیر مسئول  محمدجواد صاحبی عضو ورئیس هیئت مدیره  مهدی مهریزی عضو هیئت مدیره  محمد مهدی احمدی…