صفحه آرشیو

دخالت و تاثیر تفسير

دخالت و تاثیر تفسير

پژوهشی در مورد مذهب جوینی (۱)

فهرست مطالب۱- نگاهی به جوین، مذهب مردم، معرفی برخی از علمای آن و آشنایی با پدر و جد جوینی۲- نام کامل، تاریخ ولادت و وفات، نام کتاب و تاریخ نگارش تالیف جوینی۳- چهل دلیل از انبوه مدارک شافعی بودن جوینی از شیعه و سنی و گذشته و معاصر۴- بررسی…

پژوهشی در مورد مذهب جوینی (۲)

بررسی مدارک ارائه شده در مورد شیعه بودن جوینیپس از اقامه دلایل در مورد شافعی بودن جوینی نوبت به بررسی اسنادی که بر اساس آن ادعای شیعه بودن وی شده است می رسد. تحلیل این اسناد نشان خواهد داد که استناد بدان ناتمام بوده، نمی توان بر مبنای آن…