هر کس به خدا توکل کند، دشوارى ها براى او آسان مى شود و اسباب برایش فراهم مى گردد. 📚تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۱۹۷ ، ح ۳۸۸۸