بدهى بسیار، راستگو را دروغگو و خوش قول را بدقول مى گرداند. 📚 تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص۳۶۲ ، ح۸۲۱۴