صفحه آرشیو

در کلام قرآن

در کلام قرآن

پیامبر (ص)را باید از قرآن شناخت

* در ترسیم شخصیت وجود مقدس رسول ا... (ص)، با دو رویکرد «قرآنی» و «تاریخی» مواجهیم که در یک نگاه کلی، تفاوتهایی بین این دو رویکرد، به چشم می خورد. در تشریح علل این تفاوتها، چه توضیحی وجود دارد؟** در پاسخ به این سؤال،…