صفحه آرشیو

دعاها و اصطلاحات

دعاها و اصطلاحات

بعضی دعاها و اصطلاحات عامه پسند قرآن

حرزها و دعاهای قرآنی بسیار است. از جمله آیه و ان یکاد ( آخرین آیه یا دو آیه آخر سوره قلم) به عنوان دعای حفظ در برابر چشم زخم به صورت های گوناگون: تابلوهای خوش نوشته، یا قلاب دوزی شده، یا به صورت چوبی و معرق، همچنین به صورت کنده کاری ظریف بر…