صفحه آرشیو

دوران سکوت

فعالیت های حضرت علی (علیه السلام) در زمان سکوت

فعالیت هاى امام "علیه السلام" در این دوره در امور زیر خلاصه مى شد: ۱- عبادت خدا آن هم به صورتى که در شأن شخصیتى مانند حضرت على "ع" بود؛ تا آنجا که امام سجاد عبادت و تهجد شگفت انگیز خود را در برابر عبادتهاى جد بزرگوار خود ناچیز مى دانست.…