صفحه آرشیو

دوستى اهل بیت علیهم السلام

دوستى اهل بیت علیهم السلام

دوستى اهل بیت علیهم السلام محبت اهل بیت علیهم السلام تا چه اندازه اهمیت دارد و چگونه به دست مى آید؟ «حب»؛ یعنى، رغبت و میل انسان به چیزى. اگر این میل باطنى و رغبت دل به چیزى شدید و قوى شود، آن را عشق مى نامند. جایگاه حب اهل بیت…