صفحه آرشیو

دومین دوره تاریخی امامت 2

دومین دوره تاریخی امامت ۲

دومین دوره تاریخی امامت ۲ کادر سازی تشکیلاتی امام سجاد (ع) دست به یک کار مهم استراتژیک زدند، یعنی کادرسازی تشکیلاتی. در کتاب شریف تحف العقول، چند فقره کلام طویل از امام سجاد (ع) نقل شده است. لحن این احادیث و نحوه ی آنها نشان دهنده ی کاری…