صفحه آرشیو

دومین دوره تاریخی امامت (6)

دومین دوره تاریخی امامت (۶)

دومین دوره تاریخی امامت (۶) تبیین احکام شریعت، با تفکر خاص شیعی «این نیز، یک خط روشن در زندگی امام صادق(ع)است؛ به شکلی متمایزتر و صریح تر و صحیح تر از آن چه در زندگی دیگر امامان (ع) می توان دید، تا آن جا که فقه شیعه «فقه جعفری»…