گفتاری از دکتر ابراهیم فیاض درباره «فقه الوکاله» تخطی از حکم خدا، وکالت مردم را نقض می‌کند شبکه اجتهاد: «فقه الوکاله» یکی از مغفول‌ترین ابعاد فقه شیعه است. درحالی‌که یکی از کاربردی‌ترین و اجرایی‌ترین چارچوب‌های فقه شیعه موضوع وکالت است. نظام اقتصاد اسلامی و نظام مرجعیت بر محور وکالت می‌شود. ادوار ائمه شیعه را می‌توان به […]