صفحه آرشیو

دین و دولت

دین و دولت

گونه شناسی ارتباط دین و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه

امروزه بحث عرفى گرايى (Secularism) از مهم ترين بحث ها در حوزه دين و مناسبات اجتماعى به شمار مى آيد. در گونه شناسى حاضر بين نسبت دين و سياست و ارتباط نهاد دين (روحانيت) و نهاد سياست (دولت) تفکيک صورت خواهد گرفت. اين تفکيک در عالم…

ابعاد جهانى نظریه سیاسى اسلام(۲)

خلاصه از آن چه تا كنون گفتيم مى توانيم نكات ذيل را مورد تاييد قراردهيم: 1ـ اصل در زمين اين است كه قلمروى واحد باشد كه تنها پرچم توحيد بر آن افراشته باشد و مسلمان در زمين هم چون ماهى در دريا به حركت در آيد 2ـ وجود پرچم هاى ديگر هم چون…

ابعاد جهانى نظریه سیاسى اسلام(۱)

انسان و انديشه روشن است كه انسان موجودى است آميخته از روح و جسم و مركب از عقل و غريزه و گرايش هاى انسان و به تبع آن, حركت جامعه و تاريخ حاصل انگيزش دو عنصر روح و عقل است. حال بايد ديد كه كدام يك از اين دو عنصر, نقش اساسى دارد و كدام نقش…

دین و سیاست

دین را می توان به مجموعه به هم پیوسته ای از باورها و اندیشه های برگرفته از وحی الهی در رابطه با جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ تعریف کرد که هدف آن، هدایت انسان به سوی روش بهتر زیستن و کاملتر شدن است. این تعریف منطبق با تفسیری است که…