صفحه آرشیو

دین و روحانیت مسیح

دین و روحانیت مسیح

درباره ی فرایض دینی و روحانیت

... آگوستین می گوید ( Contra Faust, xix): امکان ندارد انسان ها را در یک دین، چه حق باشد چه ناحق، جمعشان کرد، مگر این که بتوان آنها را با فرایض دینی با نشانه های مرئی متحدشان ساخت. ولی برای رستگاری لازم است که انسان ها به نام یک دین واقعی با…

درباره ی فرایض دینی و روحانیت

... آگوستین می گوید ( Contra Faust, xix): امکان ندارد انسان ها را در یک دین، چه حق باشد چه ناحق، جمعشان کرد، مگر این که بتوان آنها را با فرایض دینی با نشانه های مرئی متحدشان ساخت. ولی برای رستگاری لازم است که انسان ها به نام یک دین واقعی…