صفحه آرشیو

دین پدر و اجداد پیامبر صلی الله علیه و آله

دین پدر و اجداد پیامبر صلی الله علیه و آله

دین پدر و اجداد پیامبر صلی الله علیه و آله چرا دین پدر و اجداد پیامبر حنیف ابراهیمی بوده نه یهودی و مسیحی شیعه می گوید پدر و اجداد پیامبر همه موحد و به دین حنیف ابراهیمی بوده اند، سوال این است که آیا پیامبر پیش از حضرت…