صفحه آرشیو

دین

آیا حدیث «لیس الدین الّا الحب» معتبر است؟ معنای آن چیست؟

آیا حدیث «لیس الدین الّا الحب» معتبر است؟ معنای آن چیست؟ پاسخ عبارت یاد شده در پرسش «لیس الدین الّا الحب» را به همین صورت در منابع روایی نیافتیم، اما عباراتی مشابه در منابع روایی و تفسیری اسلامی در مورد رابطه مستقیم دوستی‌ها و دشمنی‌ها…