صفحه آرشیو

رئیس دانشگاه قم

جلسه دیدار و گفتگو با استاد دیر باز رئیس دانشگاه قم

جلسه دیدار و گفتگو با استاد دیر باز رئیس دانشگاه قم جلسه دیدار و گفتگو با استاد دیر باز رئیس دانشگاه قم ، پیرامون همکاریهای علمی ، بین المللی و کارگاههای تخصصی شیعه شناسی مشترک برای دانشجویان و اساتید یطوح مختلف مجمع جهانی…