صفحه آرشیو

رابطه امامت و توحید در حدیث سلسلة الذهب

رابطه امامت و توحید در حدیث سلسله الذهب

رابطه امامت و توحید در حدیث سلسله الذهب رابطه امامت و توحید در حدیث سلسله الذهب چیست؟ پاسخ اجمالی از این روایت استفاده می شود که وصول به مقام توحید، انسان را در عصمت و مصونیت وارد می‌کند، و وصول به این مقام بدون عبور از ولایت…