صفحه آرشیو

راهی فراروی جویندگان گنج

راهی فراروی جویندگان گنج

راهی فراروی جویندگان گنج امامان اهل حقند و انتم اهلُه: شما اهل حق هستید. زمانی چیزی یا کسی را اهل دیگری می شمارند که انس همراه با تعلق قلبی و وابستگی میانشان برقرار باشد مانند اهل الکتاب، اهل الذکر، اهل التقوی و .... اهل حق…