نام کتاب: راه هدایت( راهنمای سعادت )
مولف: محبوب ابراهیم زاده سرابی
ناشر: مجمع جهانی شیعه شناسی
چاپ: ۱۳۸۶