صفحه آرشیو

رجعت از اصول دین یا از اصول مذهب

رجعت از اصول دین یا از اصول مذهب

رجعت از اصول دین یا از اصول مذهب یکى از آرزوهاى دیرینه بشر گسترش عدالت‏به معناى واقعى در سرتاسر گیتى است; و این امید و آرزو به شکل نوعى اعتقاد در ادیان الهى تجلى نموده است. در طول تاریخ کسانى که مدعى تحقق این ایده شدند، طرحها…