صفحه آرشیو

رجعت از دیدگاه قرآن (۱)

رجعت از دیدگاه قرآن (۱)

رجعت از دیدگاه قرآن (۱) رجعت در لغت به معنای بازگشت است و در اصطلاح، عبارت از بازگشت بعضی از مؤمنان خالص و برخی از منافقان فاجر به این جهان، پیش از قیام قیامت است.برخی از مؤمنان خالص که در تمام عمر آرزوی درک دولت حقه را در دل…