صفحه آرشیو

رجعت در اعتقاد شیعه

رجعت در اعتقاد شیعه

رجعت در اعتقاد شیعه امامساله رجعت.رجعت مثل قیامت نیست.قیامت از ضروریات‏اسلام است و اگر کسی منکر قیامت باشد اصلا نمی‏شوداو را مسلمان شمرد و در ردیف‏مسلمانان نیست.مساله رجعت به این شکل نیست،تازه کسانی که معتقد هستند می‏گویند که…