صفحه آرشیو

رجعت در میان گذشتگان(۱)

رجعت در میان گذشتگان(۱)

رجعت در میان گذشتگان(۱) در این نوشتار می خواهیم با آیاتی از قرآن آشنا شویم که وقوع رجعت را در میان امت های پیشین اثبات می کند. هنگامی که وقوع رجعت در امت های گذشته ثابت شود، اثبات امکان و لزوم وقوع آن در امت اسلامی نیز ثابت می…