صفحه آرشیو

رجعت کنندگان (۱)

رجعت کنندگان (۱)

رجعت کنندگان (۱) همه کسانی که پیش از ظهور قائم علیه السلام آمده و رفته اند بر نمی گرند، بلکه گروهی از آن ها بر می گردند، چنان که قرآن کریم می فرماید: (و یوم نحشر من کل امه فوجا) (۱)روزی که از هر امتی گروهی را بر می…