صفحه آرشیو

رحمت

«رحمت وجوبیه» و «رحمت امتنانیه» به چه معنا است؟

«رحمت وجوبیه» و «رحمت امتنانیه» به چه معنا است؟ پرسش در عرفان از دو اصطلاح «رحمت وجوبیه» و «رحمت امتنانیه» یاد شده است. لطفاً توضیحی در مورد این دو اصطلاح ارائه کنید؟ پاسخ اجمالی «رحمت» در لغت به معنای اراده رساندن خیر به دیگران، رقت،…