رسالت جهانی روحانیت شیعه با بازخوانی سیره امام موسی صدر گزارش نشست تخصصی؛ رسالت جهانی روحانیت شیعه با بازخوانی سیره امام موسی صدر شیعه منطقی دارد که خود به خود پیش می‌رود و براساس محکماتی بنا شده که همه جا قابل عرضه است، اما نحوه و روش عرضه مهم است، که اینها را از امام […]