عنوان کتاب: رسول اعظم(ص) از دیدگاه امام علی(ع)
مؤلف یا مترجم: دکتر سید محمد مرتضوی
ناشر: انتشارات آشیانه مهر
سال چاپ: اول ۱۳۸۶