صفحه آرشیو

رفتار شناسی جنسی

رفتار شناسی جنسی

تفاوت های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم

وجود تفاوت هاى جنسى ميان زن و مرد که منجر به تفاوت هاى حقوقى بين آن دو مى شود، از جمله مسائلى است که در موضوع خشونت عليه زنان، سئوالات و شبهات فراوانى را در پى داشته است. دربارة تفاوتهاى جنسى دو ديدگاه کاملاً متعارض موجود است. برحسب يک…

رفتارشناسی جنسی در اندیشه دینی

غريزه ى جنسى به عنوان يکى از مهم ترين غرايز بشر، عامل بقاى نسل آدمى است. تاريخ بشر گوياى آن است که انسان در جهت توليد مثل به آميزش جنسى نيازمند بوده و به جنس مخالف تمايل دارد. غريزه جنسى در دوران بلوغ و نوجوانى با گرايش به جنس…