صفحه آرشیو

رنسانس

رنسانس

۱۲ تفاوت مهم کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها

تاریخ جهان: آیین مسیحیت، دارای فرقه‌های کوچک و بزرگ فراوانی است. با این حال سه مذهب کاتولیسیسم، پروتستانتیسم و کلیسای ارتدوکس، شاخص‌ترین این مذاهب‌اند؛ هرچند رقابت اصلی بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌هاست.…