مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: روایات سهو النبی

روایات سهو النبی

روایات سهو النبی

روایات سهو النبی   مساله «سهو النبی» از قدیم مورد توجه دانشمندان مسلمان بوده و آثار زیادی را به خود اختصاص داده است. منظور از

ادامه مطلب »