صفحه آرشیو

رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام (1)

رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام (۱)

رویکرد عقلی بر ضرورت وجود امام (۱) اصل امامت، باور همگانى مسلمانان بوده و هست، دلایل نقلى، عقلى، جامعه شناختى و... پشتوانه‏ى این باور مى‏باشد با ره آورد بیشتر این ادله، اثبات امامى است که: داراى ملکه‏ى عصمت و معرفى شده از جانب…