صفحه آرشیو

سعادت و کمال

سعادت و کمال انسان در چیست؟

سعادت و کمال انسان در چیست؟ پاسخ اجمالی پاسخ جامع به این سؤال در گرو پاسخ‌گویى به دو سؤال اساسى است. ۱٫ سعادت به چه معناست؟ و آیا از کمال جداست یا نه؟ ۲٫ انسان چه نوع موجودى است؟ آیا مادى صرف است یا...؟ به نظر می‌رسد سعادت از کمال…