نام کتاب: عوامل سقوط و فروپاشی بنی امیه
مولف: بنت الزهرا وفا
ناشر: انتشارات اشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۹۱