صفحه آرشیو

سلامت روانی

سلامت روانی

جستاری در سلامت روانی فرد و اجتماع در سایه سار قرآن

مقدمه: قرآن کريم آخرين کتاب آسماني نازل شده بر پيامبر گرامي اسلام به عنوان معجزه جاويد ايشان براي جهانيان ميراث ماندگاري است که ما براي رهايي از ظلمات و تاريکي هاي فراروي زندگي مان بايد به آن مراجعه کنيم و آن را مورد تدبر و تفحص قرار دهيم…