صفحه آرشیو

سلطان الواعظين

بیستم شعبان

۱-ورود ابن ملجم مرادی به کوفه (۴۰ هجری قمری) ۲- درگذشت عالم جلیل ، آخوند ملا محمد کاشی (۱۳۳۳ هجری قمری) ۳- درگذشت واعظ شهیر "سید محمد شیرازی" معروف به "سلطان الواعظین" (۱۳۹۱ هجری قمری) ۴- درگذشت آیت اللَّه "سیدمحمد علی مدرس ‏یزدی" (۱۴۲۲…