مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سلمان و آیه تطهیر

سلمان و آیه تطهیر

سلمان و آیه تطهیر

سلمان و آیه تطهیر حدیث «سلمان منّا اهل البیت» با آیه تطهیر چگونه قابل جمع است؟ تعبیر «اهل البیت» در روایت «سلمان منّا اهل البیت»

ادامه مطلب »