صفحه آرشیو

سن ازدواج عایشه با پیامبر صلی الله علیه و آله

سن ازدواج عایشه با پیامبر صلی الله علیه و آله

سن ازدواج عایشه با پیامبر صلی الله علیه و آله آیا پیامبر با عایشه در سن ۹ سالگی ازدواج کرد؟ یکی از مهمترین تحریفات تاریخی در مورد سن عایشه به هنگام ازدواج با رسول خدا صلی الله علیه و آله است. بسیاری از منابع تاریخی اهل سنت ذکر کرده اند که…