صفحه آرشیو

سوال از امامت در شب اول قبر

سوال از امامت در شب اول قبر

سوال از امامت در شب اول قبر آیا حدیثی از سوال در مورد امامت درشب اول قبر وجود دارد؟ سوالات نکیر و منکر از مهمترین حوادث شب اول قبرند. بنابر روایاتی که در حد تواترند ، این دو فرشته( که هیبت زیادی داشته و موجب رعب میت می شوند) ماموران…

سوال از امامت در شب اول قبر

سوال از امامت در شب اول قبر آیا حدیثی از سوال در مورد امامت درشب اول قبر وجود دارد؟ سوالات نکیر و منکر از مهمترین حوادث شب اول قبرند. بنابر روایاتی که در حد تواترند ، این دو فرشته( که هیبت زیادی داشته و موجب رعب میت می شوند) ماموران…