صفحه آرشیو

سومین دوره تاریخی امامت (1)

سومین دوره تاریخی امامت (۱)

سومین دوره تاریخی امامت (۱) دوره ی سوم امامت شیعیموسی بن جعفر و علی بن موسی(ع)جهادعقیدتی سیاسی در دوران امام موسی بن جعفر(ع) در آغازاشاره شد که دوران سوم مبارزات شیعی به پیش گامی امام معصوم، دوره ی امامت موسی بن جعفر و امام…