صفحه آرشیو

سيرى در سيره عرفانى امام خمينى

سيرى در سيره عرفانى امام خمينى

سیرى در سیره عرفانى امام خمینى

نوشتار حاضر در دو قسمت زیر سامان یافته است: الف) بررسى مفاهیم کلیدى ب) سیره عرفانى امام خمینى.الف) بررسى مفاهیم کلیدى: واژه و مفاهیم اساسى این نوشتار سه مفهوم سیره ، عرفان و اخلاقند: ۱) تاملى بر واژه سیره: سیره یعنى نوع و سبک رفتار.…