صفحه آرشیو

سير زُهد و عرفان در دين يهود

سير زُهد و عرفان در دين يهود

سیر زُهد و عرفان در دین یهود

از اسینان تا کابالیسمقوم یهود به شهادت تاریخ، مهاجرتها و تبعید های زیادی را متحمل شده و گاه و بیگاه در معرض ستمهای فراوان قرار گرفته اند. به همین سبب مقدسین و مذهبیون این قوم بر آن شدند تا واقع بینانه تر به دنیای اطراف خویش نگریسته و سبب…