صفحه آرشیو

سکولاریسم

سکولاریسم

نگاهی به علل دینی و مذهبی ظهور سکولاریسم در مغرب زمین

مقدمه بي ترديد، بحث و بررسي درباره سکولاريسم و به تبع آن سکولاريزاسيون دين، يکي از زنده ترين مباحث جامعه شناسي دين و يکي از دغدغه هاي اصلي دينداران و جوامع ديني به شمار مي آيد؛ چرا که تاريخ نشان مي دهد که سخن از سه ضلع مثلث…