صفحه آرشیو

سیدعلی خامنه ایی

مقام معظم رهبری: فلسطین آزاد خواهد شد در این هیچ شبه ای نداشته باشید.

لسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه‌ای نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدی نیست؛ اما بدنامی آمریکا و بدنامی غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام…