مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سیره

اسوه عبادت

احمد بن عبدالله از پدرش نقل می کند که گفت : نزد فضل بن ربیع (از سران حکومت عباسی) رفتم (در آن وقت که امام

ادامه مطلب »