نام کتاب: سیمای صحابه در قران واحادیث متواتره
مولف: ابوالعباس ابن کمال
ناشر: آشیانه مهر
چاپ: اول/۱۳۸۷