صفحه آرشیو

شاگردان

شاگردان

اخلاق و شاگردان امام رضا (علیه السلام)

اخلاق امام رضا(علیه السلام) حلم: در شناخت‌حلم آن حضرت، شفاعت وی در نزد و مامون در حق جلودی کافی است جلودی کسی بود که به امر هارون رشید به مدینه رهسپار شد تا لباس زنان آل ابو طالب را بگیرد و بر تن هیچ یک از آنان جز یک جامه…